Voorwaarden

Algemeen

 • Autorespond Nederland BV biedt via Software-as-a-Service (SaaS) de software Autorespond aan.

 • Deze voorwaarden hebben betrekking op alle online producten van Autorespond Nederland BV en hebben als doel om jouw rechten en plichten als abonnementgebruiker en abonnementverstrekker duidelijk te omschrijven.

 • Als abonnementgebruiker wordt je minimaal twee maanden van te voren op de hoogte gesteld van een wijziging in deze voorwaarden.

Proefabonnement en nieuwsbrief

 • Gedurende het proefabonnement ontvangt de abonnementgebruiker enkele keren een nieuwsbrief.
 • Gebruiker gaat akkoord met het ontvangen van deze nieuwsbrieven tijdens de gratis proefperiode.

Gebruik van Autorespond

 • Als je gebruik wilt maken van onze software, moet je je registreren op onze website. Wij kijken vervolgens of wij jouw registratie goedkeuren. Wij zullen jou dit zo snel mogelijk laten weten. Je kunt vervolgens zelf een onbeperkt aantal persoonlijke accounts aanmaken voor natuurlijke personen. Je bent verantwoordelijk voor het gebruik van de software door de natuurlijke personen waarvoor je een persoonlijk account hebt aangemaakt.

 • Alle personen met een persoonlijk account moeten hun accountgegevens en wachtwoord strikt geheim houden. Jij bent aansprakelijk voor alle handelingen die worden gedaan nadat is ingelogd met de accountgegevens en het wachtwoord, dit geldt ook voor alle door jou aangemaakte persoonlijke accounts. Je bent niet aansprakelijk voor deze handelingen als je bij ons hebt gemeld dat een ander het wachtwoord van een persoonlijk account kent.

 • Je bent zelf verantwoordelijk voor de technische werking en onderhoud van jouw internetverbinding, interne netwerk en alle overige IT-systemen die volgens onze systeem-vereisten nodig zijn voor het gebruik van de software.

 • Wij hebben het recht een persoonlijk account te blokkeren. Dit doen we als we het redelijke vermoeden hebben dat met één of meer persoonlijke accounts in strijd wordt gehandeld met de wet of deze overeenkomst. Daarnaast houden wij ons het recht voor om andere consequenties aan dit gebruik te verbinden.

 • Voor wat betreft het versturen van emails hanteren wij een Fair Use Policy. Die gaat er van uit dat je per maand gemiddeld niet meer emails verstuurt dan 4 x het aantal relaties in je administratie. Als je hier boven komt worden er extra kosten berekend (€1 voor elke extra verstuurde 1.000 emails).

Abonnementen

 • Abonnementen worden per kwartaal aangegaan.

 • Op Autorespond.nl, de website van Autorespond Nederland BV worden de actuele prijzen per maand vermeld. Indien niet anders vermeld zijn alle prijzen op Autorespond.nl exclusief BTW en in euro’s.

 • Er wordt steeds aan het begin van een betaalperiode gefactureerd. Tegen het einde van de overeengekomen abonnementsperiode ontvang je per email een factuur voor de verlenging van het abonnement op basis van de gegevens die op dat moment in de Autorespond applicatie van de klant staan vermeld.

 • De abonnementsfactuur kun je door middel van een bankoverschrijving of een ter beschikking gestelde Ideal betaal-link betalen.

 • Indien de betalingstermijn wordt overschreden zal Autorespond Nederland BV je per email een betalingsherinnering opsturen. Blijft betaling daarna ook uit, zal Autorespond Nederland BV de dienstverlening opschorten en een incassobureau inschakelen. De bijkomende kosten worden op jou verhaald met een minimum van 150 euro.

 Opzeggen

 • Abonnementen worden aangegaan voor onbepaalde tijd. Er geldt een opzegtermijn van een kalendermaand na het eerste kwartaal. Indien je besluit geen gebruik meer te maken van Autorespond, kun je eenvoudig opzeggen door middel van een brief of email.

 • Bij opzegging na het eerste kwartaal worden de resterende en al betaalde maandtermijn(en) terugbetaald met ingang van de maand na de opzegdatum. Als er tussen de opzegdatum en de datum waarop de laatste termijn afloopt minder dan 31 dagen zitten, wordt het resterende bedrag niet terugbetaald.

 • In geval van opzegging kunnen de relatiegegevens in jouw administratie op verzoek als bestand worden gemaild tot uiterlijk een week na de opzegdatum.

Opschorting van de dienstverlening

 • Wij hebben het recht na voorafgaande aankondiging per email de dienstverlening per direct op te schorten onder de volgende voorwaarden:

  • misbruik van de applicatie of spam-gedrag
  • gebruik dat leidt tot inbreuk op onze auteursrechten
  • kopieren en/of aan derden in gebruik geven
  • vervreemden, bezwaren of wijzigen van de applicatie
  • bij staking van de bedrijfsactiviteiten van Autorespond Nederland BV of in geval van een overname
  • bij het uitblijven van verschuldigde betaling
  • niet willen of kunnen voldoen aan de Fair Use Policy

In geval van opschorting van de dienstverlening vanwege staking van bedrijfsactiviteiten van Autorespond Nederland BV of in geval van een overname, zal tussen aankondiging en daadwerkelijke stopzetting een minimale termijn van 6 maanden in acht worden gehouden.

Spam

Spamming dient te allen tijde te worden voorkomen. Jij dient dus:

 • te weten dat jouw nieuwsbrief gewaardeerd wordt door de ontvanger en dat voldaan is aan de wettelijke opt-in voorwaarden
 • ontvangers direct te verwijderen als dat niet het geval zou zijn of als de ontvanger zich afmeldt voor ontvangst (opt-out)

Indien je, ook na vermaningen van ons in gebreke blijft, wordt direct en zonder recht op restitutie de toegang tot de applicatie ontzegd.

Het is niet toegestaan email-adressen te importeren in Autorespond tenzij expliciet aangetoond kan worden dat het relaties betreft die toestemming hebben gegeven om emails te ontvangen of als het om bestaande klanten gaat die nog niet in Autiorespond waren opgenomen.

Verplichtingen van Autorespond Nederland BV

 • Autorespond Nederland BV heeft de verplichting om de overeengekomen diensten zo optimaal en zorgvuldig mogelijk aan jou te leveren; een en ander in overeenstemming met de privacy- en datalek reguleringen.

Verplichtingen van de klant

 • Autorespond Nederland BV gaat ervan uit dat je zelf beschikt over de juiste en correct werkende apparatuur voor een verbinding naar internet.

 • Het is niet toegestaan om op een andere wijze dan via de Autorespond toepassing onze servers binnen te dringen, beveiligingen te doorbreken, toegang te verkrijgen, al dan niet door middel van een valse identiteit.

Persoonsgegevens en privacy

 • Het is verboden om gebruikersnamen en wachtwoorden aan derden mee te delen. Autorespond Nederland BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het verspreiden en/of het gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden, op een andere wijze dan volgens de Autorespond Nederland BV instructies.

 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik in jouw bedrijf van de toepassing van Autorespond Nederland BV, evenals voor uw controle en beveiligprocedures.

 • Door op de aanmeldingspagina op Akkoord te drukken geef je ons uitdrukkelijke toestemming om, in het kader van de Autorespond toepassing, je persoonsgegevens te verwerken.

 • Autorespond Nederland BV garandeert naar beste eer en geweten conform de geldende wettelijke privacy- en datalekverplichtingen te werken. Eveneens zal jij volgens de privacyregels de data verwerken.

 • Persoonsgegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt tenzij Autorespond Nederland BV hiertoe volgens de wet of rechterlijke uitspraak wordt verplicht.

 • Voor de meest recente privacyvoorwaarden kan de klant de website raadplegen.

Beheer van diensten en systemen

 • Het is Autorespond Nederland BV toegestaan om haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen voor onderhoud, verbeteringen dan wel vernieuwing van die systemen. Autorespond Nederland BV streeft ernaar dit met de minst mogelijke overlast te laten plaatsvinden. In principe wordt dit per email van tevoren aangekondigd.

 • Het is ons toegestaan wijzigingen aan te brengen in de toepassing. Dit zal voornamelijk betrekking hebben op het oplossen van storingen en het bieden van nieuwe functionaliteiten.

Limitering van aansprakelijkheid

 • Autorespond Nederland BV is niet aansprakelijk voor enige schade dan wel gevolgschade van haar klanten als gevolg van het bovenstaande.

 • Je kunt ons dan ook niet aanspreken in geval van overmacht zoals oorlog, natuurrampen etc. Dit geldt ook voor storingen in de telecommunicatie infrastructuur en gebreken in programmatuur die niet door Autorespond Nederland BV wordt beheerd of is ontwikkeld.

 • De aansprakelijkheid van Autorespond Nederland BV is te allen tijde beperkt tot maximaal het door jou betaalde bedrag voor onze dienstverlening.

 • Je bent zelf verantwoordelijk voor gebruik of misbruik van toegekende gebruikersnamen en/of wachtwoorden.

Toepasselijk recht

 • Op alle overeenkomst die door ons worden afgesloten is het Nederlandse recht van toepassing. Bij geschillen is uitsluitend de rechtbank te Amsterdam bevoegd.